ROI

Gedragscode

Organisatieontwerp.nl stelt hoge eisen aan zichzelf en staat voor professionele hoogwaardige onafhankelijke dienstverlening op het gebied van business IT consulting. Bij iedere opdracht wordt gewerkt vanuit onderstaande gedragscode. Naleving van deze gedragscode geldt ook voor partnerbedrijven en professionals die vanuit organisatieontwerp.nl betrokken worden bij opdrachtuitvoering.

Opdrachtgevers: vertrouwen en respect
Opdrachtgevers en opdrachtnemers vertrouwen ons hun belangrijkste, meest gevoelige en vertrouwelijke informatie toe. Wij zullen deze informatie altijd met vertrouwen en respect behandelen en hier op een objectieve en integere manier mee omgaan. Informatie van opdrachtgevers wordt nooit gebruikt buiten het verband van de opdracht. Beveiliging van cruciale bedrijfsinformatie is een vanzelfsprekendheid. Naast compliance van uw beveiligingsbeleid, zijn wij voor onszelf nog strenger. Na afloop van een opdracht wordt alle informatie en correspondentie vernietigd.

Mocht u als opdrachtgever ontevreden zijn over de uitvoering van een opdracht, dan zullen we deze klacht op professionele en zorgvuldige wijze in behandeling nemen.

Opdrachten: deskundig en objectief
We aanvaarden alleen die opdrachten waarvoor we ook daadwerkelijk gekwalificeerd zijn, zowel wat deskundigheid als ervaring betreft.

Vergoedingen: redelijk en rechtmatig
Gestreefd wordt om de geleverde prestaties in balans te laten zijn met de prijs die hiervoor wordt betaald. Een vergoeding moet redelijk en rechtmatig zijn en in verhouding staan tot de geleverde kwaliteit van de dienstverlening en verantwoordelijkheden die wij aanvaarden.

We zullen een vergoeding altijd onafhankelijk en vooraf overeenkomen. De grondslag van het honorarium wordt gevormd door de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en gemaakte kosten, tenzij hiervan, voorafgaand aan de opdracht, schriftelijk is afgeweken. Wij hanteren geen absurde tarieven zoals helaas vaak nog gebruikelijk in de organisatieadviesbranche. In het geval wij diensten van derden aanbevelen aan de opdrachtgever, zullen we hiervoor geen vergoeding aanvaarden.

Onze professie: waardig en niet misleidend
Organisatieontwerp.nl neemt haar professie en klanten zeer serieus en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. We zullen ons beroep waardig vertegenwoordigen en ons niet op een misleidende manier presenteren aan de buitenwereld.

Onafhankelijkheid
Organisatieontwerp.nl is loyaal aan de opdrachtgever zonder de professionele onafhankelijkheid prijs te geven. Organisatieontwerp.nl heeft geen enkel belang bij IT leveranciers of andere adviesbedrijven.

Integriteit
Integriteit in de uitoefening van opdrachten omvat voor ons de volgende elementen: loyaal, betrouwbaar, dienstbaar, onkreukbaar, zorgvuldigheid, correctheid en aandacht voor collegiale verhoudingen. Organisatieontwerp.nl houdt zich aan de wet en aan het maatschappelijk fatsoen en voert zijn opdracht te goeder trouw uit.