ROI

Typologie van productiesituaties

Inzet van een standaard software pakket kan veel voordeel geven. Maar niet altijd. Binnen veel bedrijven is het meer en meer gebruikelijk om te kiezen voor een standaard software pakket in plaats van zelf een informatiesysteem te ontwikkelen. De gangbare term die gehanteerd wordt is vaak ‘COTS’, wat staat voor Commercially available Off-The-Shelf (COTS). Voordat een COTS pakket wordt ingezet, is het echter cruciaal om vanuit een diagnose vast te stellen of het COTS pakket voldoet.

Een hulpmiddel hiervoor kan zijn om een typologie op te stellen van de productiesituatie waarin het pakket moet gaan werken. Productie-eenheden kunnen in een aantal verschillende verschijningsvormen voorkomen. Kenmerken van verschillende typen productie-eenheden kunnen zijn:

  • Productvariëteit. Dit is het aantal verschillende producten dat door een productie-eenheid wordt gemaakt. Dit kenmerk heeft betrekking op de output van de productie-eenheid als geheel.
  • Productstructuur. Dit kenmerk heeft betrekking op de onderdelen waar het product uit is opgebouwd en de onderlinge samenhang van de deelproducten.
  • Bewerkingsstructuur. Dit type structuur beschrijft per product de bewerkingen en de onderlinge volgorde van deze bewerkingen.
  • Specificiteit van capaciteiten; Dit kenmerk heeft betrekking op het aantal verschillende bewerkingen dat een capaciteit kan uitvoeren. Bijvoorbeeld een financiële controle door een accountant, of een berekening die slechts door een zeer specifiek stuk programmatuur mogelijk is.
  • Onzekerheid. Met onzekerheid wordt hier bedoeld het ontbreken van informatie nodig voor het geautomatiseerd nemen van een beslissing.

Afhankelijk van het type proces is het noodzakelijk om meer kenmerken mee te nemen in deze diagnose. Voor de pakket vergelijking kan een korte vergelijking met typische logistieke productiesituaties handig zijn. Dit omdat informatiebeheersing binnen informatievoorziening vaak goed vergelijkbaar is met typerende productiesituaties zoals:

  •  job-shop productie;
  • serie productie;
  • massa productie en
  • project productie.

Aan de architect natuurlijk de taak om een goede analyse te maken van de typerende karakteristieken van de verschillende ‘COTS’ pakketten en de productiesituatie waarvoor het pakket IT ondersteuning moet leveren, om zo selectie te vereenvoudigen. Natuurlijk met alle business stakeholders samen!

COTS gevaar